Ansökan och Musikaliskt test

Anmälan sker på hösten i årskurs. 3, senast den 20 november. Alla elever som söker till Täby Musikklasser gör ett musikaliskt test. Kallelse kommer i december och tester sker under två dagar i januari.

Inför testet/ Så här förbereder du dig:

Du ska sjunga tre sånger:

  • Blinka lilla stjärna
  • Nu tändas tusen juleljus
  • En sång efter eget val (barnvisa, folkvisa, julsång/ vårsång, en sång du tycker om…)

Sångerna ska övas och sjungas utan pianoackompanjemang. I testet ingår också moment som avser allmän musikalitet, gehör och rytmsinne. Testet innehåller inte moment där du får visa dina instrumentala färdigheter.

Dag 1 hålls ett grupptest

(cirka 30 minuter, morgontid)

Du får sjunga och göra övningar tillsammans med ca 20 andra barn. Syftet är bland annat att i lugn och ro gå igenom alla testmoment. Allt för att du skall känna sig trygg och förtrogen med innehållet i det individuella testet dagen efter.

Dag 2 hålls det individuella testet

Du återkommer på en egen tid nästa dag, sjunger dina 3 sånger och gör alla testmoment. (Ca 10-15 minuter)

Efter testerna

Besked om vilka som antagits kommer senast i vecka 8. Då meddelas också vilka elever som placerats på reservlista och vilka som inte antagits. Antagna elever skall bl.a. bekräfta sin plats genom registrering på Täby kommuns skolvalssajt.

Bedömning av testerna

Musikaliska tester till åk 4

– det här bedömer vi i Täby Musikklasser

Alla elever som börjar i Täby Musikklasser måste ha förmågan att kunna tillgodogöra sig den fördjupade musikundervisningen. Därför genomgår alla sökande ett musikaliskt test där skolans musiklärare bedömer musikalitet, gehör och sånglig förmåga.

Varför?

En elev som börjar i Täby Musikklasser skall känna sig trygg med att den har förutsättningarna att förstå och kunna följa den fördjupade, och i flera avseenden avancerade, musikundervisning som bedrivs.

Utformning

Det är viktigt att understryka att det är inriktningen, innehållet, fördjupningen och progressionen i Täby Musikklassers musikundervisning som avgör hur våra musikaliska tester är utformade och hur de bedöms.

Resultat

Alla sökande bedöms individuellt och rangordnas efter testresultatet.

Om det finns fler godkända sökande än platser, så används testresultatet som underlag för urval.

 

Innehåll

I Täby Musikklasser används sångrösten och körsången som instrument vid inlärningen.

Eleven måste kunna påvisa sånglig förmåga vid testerna.

 

Flera moment i undervisningen bygger på gehörsmässig inlärning.

Eleven måste kunna påvisa ett utvecklat musikaliskt gehör vid testerna.

 

Rytm utgör tillsammans med melodi och ackord byggstenarna i musik och förekommer som en naturlig del i undervisningen.

Eleven måste kunna påvisa rytmisk säkerhet vid testerna.

 

Stämsång och avancerad flerstämmighet i körsång bygger på förmågan att kunna kombinera en säker sångröst och ett utvecklat musikaliskt gehör.

Eleven måste kunna förstå och uppleva komplicerade strukturer i melodi, rytm och ackord.

Godkänd och Ej godkänd

Godkänd är elev som påvisat förmåga i samtliga moment.

Elev som, i ett eller flera testmoment, inte påvisat tillräcklig förmåga är Ej godkänd.

Så här går det till

Eleven kallas till Musikaliskt test under två dagar.

 

Dag 1 träffar eleven testledarna i en grupp med 15-20 elever i 30 minuter, för genomgång.

Det syftar till att informera om testinnehållet, öva på de olika momenten, avdramatisera testsituationen samt ge eleven möjlighet att bekanta sig med testledarna. Vi tycker att det är viktigt att så långt som möjligt skapa en trygg atmosfär kring testsituationen.

Dag 2 träffar eleven testledarna i 15 minuter för ett Individuellt test där alla moment (som eleverna gått igenom dagen innan) genomförs och poängbedöms.

Moment

  • Eleven sjunger ”Nu tändas tusen juleljus”
  • Eleven sjunger En sång efter eget val

Eleven sjunger dessa utan pianoackompanjemang (a capella) och respektive sång bedöms utifrån allmän sånglig förmåga, tonsäkerhet och musikaliskt uttryck.

 

Testledaren spelar på piano, eller sjunger, toner i en snabb följd och eleven lyssnar, härmar, sjunger och försöker pricka tonerna. Även höga och låga toner förekommer för att bedöma sångröstens omfång.

  • Eleven sjunger Blinka lilla stjärna och får dessutom starta om sången från olika toner.
  • Testledaren spelar 3-9 toner i en sammanhängande följd, som en melodi. Svårighetsgraden ökar efter hand. Eleven härmar melodierna.
  • Testledaren spelar olika ackord med 3 toner som ljuder samtidigt. Eleven sjunger tonerna var och en för sig, t.ex. uppifrån och neråt.
  • Testledaren knackar en rytm. Eleven härmar. Svårighetsgraden ökar efter hand.

Testledargruppens samlade poäng utgör elevens totala testpoäng.

Sammanräkning/ utfall

De 30 elever som har högst totalpoäng antas först till den kommande klassen med 30 platser

Övriga godkända elever rangordnas på en reservlista utifrån testpoäng.

Om en antagen elev tackar nej till sin plats, så erbjuds platsen till den elev som befinner sig högst upp på reservlistan.

Ej godkända elever kommer inte att erbjudas plats bland de antagna, eller på reservlistan.

Om två eller flera elever hamnar på samma testpoäng så avgör i första hand poäng i de moment som avser Allmän musikalitet och gehör.